Alla inlägg den 28 augusti 2012

Av Anna Håkansson - 28 augusti 2012 15:25

Samlevnad: Är när människor lever tillsammans. Begreppet används ofta om parförhållanden men inte i första hand med tanke på sexualitet utan snarare med åtanke om samarbete och hänsynstagande. Samlevnad kan innebära att man delar bostad eller har egna bostäder.

Sambo:Är en form av samlevnad där ett ogift par stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll". Sambo är benämningen på den person som man är sammanboende med. Samboförhållanden är mycket vanliga i Sverige. Att vara sambo är i Sverige inget civilstånd i juridisk mening. Enligt sambolagen som instiftades 1987, är efterlevande sambo dödsbodelägare men saknar arvsrätt. När ett samboförhållande upphör ska viss egendom, så kallad samboegendom , delas mellan samborna. Förenklat så ska samboegendomen delas lika sedan skulder räknats av. Ett samboförhållande upphör: *om samborna eller någon av dem ingår  äktenskap, *om samborna flyttar isär eller *om någon av samborna avlider. Ett samboförhållande ska också anses upphöra om en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförättaren enligt 26 § eller om rätt att få bo kvar i bostaden enligt 28 § eller om en sambo väcker talan om övertagande av bostad enligt 22. Samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Undantag görs för det ena sambon fått i gåva, arv eller erhållit genom testamente med villkor att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom. Med gemensamt bohag menas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Bil eller egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål är dock inte samboegendom. Genom ett så kallat samboavtal kan samborna avtala att viss egendom inte ska ingå i bodelningen eller till och med att bodelning inte ska ske. Avtalet skall upprättas skriftligen och undertecknas av samborna. Både samkönade sambor och olikkönade sambor omfattas av sambolagen.

Särbo: Två personer som har ett nära förhållande till varandra, oftast ett kärleksförhållande, men inte bor i samma hushåll.

Förlovad: Är ett tillkännagivande av att en parrelation avser att leda till äktenskap eller registrerat partnerskap Efter att ena partnern friat till den andre, och denne svarat ja, är paret förlovade fram till dess att vigseln eller registreringen har fullbordats. Av tradition växlar man vid förlovning förlovningsringar. Förlovning hette i äldre tid trolovning, då den tidigare inte hade funktion som försteg till äktenskapet. Namnet trolovning är det som användes i juridiska texter om förlovningar så länge dessa hade juridisk bäring. I skrift förekommer ordet förlovning första gången 1739, kort efter att trolovningen förlorat sin status som alternativ till giftermål. Då förlovning är inofficiellt till skillnad från äktenskap så finns det inga regler eller åldergränser för förlovning.

Giftemål: Är ett juridiskt och samhälleligt samt ofta ett religiöst och andligt, avtal mellan samlevande personer. Äktenskap kan ingås religiöst eller borgerligt. Grunden för att ingå äktenskap skiljer sig åt mellan olika kulturer

Skilsmässa: Är ett upplösande av ett äktenskap på initiativ av en eller flera av parterna, innan någon av makarna har dött. Skilsmässa är numera enligt svensk rätt det enda giltiga sättet för upplösning av äktenskap om båda makarna är i livet. Äktenskapet upplöses genom dom i tingsrätten. Skilsmässan gäller från den dag domen vinner laga kraft. Ansökan om skilsmässa kan lämnas in gemensamt eller av den ena parten. Någon orsak behöver numera ej i normalfallet anges; endera parten äger samma rätt att utan väsentlig anledning övergiva den andra parten, äktenskapslöfterna till trots. För par som har barn under 16 år krävs sex månaders betänketid innan skilsmässa beviljas. Om bara den ena parten vill skiljas gäller också betänketid. I samband med skilsmässa brukar bodelning aktualiseras. Föreligger inget äktenskapsförord kan det göra separationen än mer smärtsam.

Homosexuell:Sexuell attraktion eller kärlek till en person av samma kön. Fram till 1934 kunde homosexuella samlag i Sverige bestraffas med straffarbete i högst två år. Straffbestämmelsen togs bort 1934, men en fullständig avkriminalisering av homosexuella handlingar skedde inte förrän 1944. Sedan betraktades homosexualitet istället som en sjukdom fram till 1979.Vissa av världens länder tillåter samkönat äktenskap eller registrerat partnerskap. Många homosexuella beskriver det som svårt att berätta att man är homosexuell för sin omgivning, främst med tanke på vad omgivningen ska tycka. Samtidigt upplevs processen nödvändig för att man ska kunna leva ärligt med sig själv. Många möter dock förstående föräldrar, anhöriga och kamrater. I Sverige kan sedan den 1 maj 2009 två personer av samma kön ingå äktenskap.1993 ansåg 4 procent av männen och 2 procent av kvinnorna sig vara homosexuella

Heterosexuell: Personen känner attraktion till det motsatta könet.

Bisexuell: Personen känner sexuell och emotionell dragning till personer av båda könen. En del bisexuella har sexuella relationer med personer oavsett kön, men blir bara kära i personer av ett visst kön. För andra kan det vara tvärtom.

Transvestiter: Är en person som har behov av att klä sig och agera som ett annat kön. Hur ofta och i vilka sammanhang en transvestit klär om skiftar mycket, ofta beroende på social situation och personlighet. Vissa klär bara om hemma, i hemlighet, medan andra går klädda i det motsatta könets kläder flera gånger i veckan. Om en transvestit själv uppfattar sig som det kön han/hon är klädd som skiftar också. Internationella undersökningar gör gällande att 2-20% av den manliga delen av befolkningen är transvestiter.

Asexualitet:Innebär att man inte känner sig sexuellt attraherad av andra. En asexuell person kan ingå sexuella relationer medan en person i celibat frivilligt väljer att avstå från sexuella relationer. Skillnaden ligger i personens förmåga att känna sexuell attraktion. Asexualitet har ingenting med personens sexdrift att göra. En asexuell person kan bli sexuellt upphetsad utan att känna sig attraherad eller vilja ha sexuellt umgänge. En svart ring på höger långfinger används ofta som en symbol för att visa sin asexualitet.

Fetischism:  Innebär sexuell åtrå till ett föremål eller en kroppsdel som vanligen inte uppfattas som upphetsande, och har i strikt mening inte med identifikation med föremålet eller rollekar att göra. Fetischism betraktas som en mild psykisk avvikelse, eftersom endast den enskilde själv påverkas direkt av den. Fetischism handlar inte om mode eller estetik och påverkas inte av huruvida ett visst skönhetsideal funnits under en viss tid

ANNONS
Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se